1. O firmie
  2. Kontakt
  3. Partnerzy
  4. Zaufali nam
  5. Polityka prywatności
  6. Regulamin

I.   Definicje

1) Inote.pl  - Firma Inote.pl Krzysztof Giers, ul.Pomorska 105/1, 70-812 Szczecin, wpisana do ewidencji działaności gospodarczej w Szczecinie pod nr P/056887/10.

2) Usługi inote.pl - iwebstore.pl Manager sprzedaży, ipages.pl CMS świadczone przez inote.pl.

3) Administrator konta, Administrator , Abonent - podmiot korzystający z Usługi.

4) Iwebstore.pl- aplikacja internetowa umożliwiająca Administratorowi sprzedaż, a Klientowi sklepu zakup oferowanych za jego pomocą produktów i/lub usług.

5) Ipages.pl – aplikacja internetowa umożliwiająca Administratorowi zarządzanie wyglądem oraz zawartością strony internetowej.

6) Klient sklepu - osoba odwiedzająca/kupująca w  Sklepie  internetowym.

7) System inote.p - aplikacja internetowa służąca do zarządzania Usługami, udostępniona Administratorowi jako część integralna Usługi, dostępny pod adresem https://system.inote.pl

8) Opłata abonamentowa - uiszczane przez Abonenta wynagrodzenie za usługi świadczone na podstawie zawartej umowy, w zakresie określonym umową; wynagrodzenie to nie obejmuje w szczególności kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do usługi, opłat telekomunikacyjnych, bankowych i pocztowych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z usługi lub konfiguracji systemu komputerowego Abonenta.

9) Okres abonamentowy - okres rozliczeniowy, za który Abonent dokonał płatności wynagrodzenia inote.pl z góry. okres abonamentowy ulega zakończeniu po z końcem okresu rozliczeniowego.

10) Regulamin - niniejszy Regulamin Usług aplikacji internetowych inote.pl.


II.  
Prawa i obowiązki Administratora

1) Administrator ponosi odpowiedzialność za treści i informacje opublikowane w usługach inote.pl, które nie mogą naruszać praw osób trzecich.

2) Administrator ponosi odpowiedzialność za zmiany wprowadzone za pośrednictwem Systemu inote.pl, w szczególności  odpowiadających za wygląd i funkcjonowanie usługi, oraz wykorzystanie we własnym zakresie funkcjonalności usług, których niepoprawne wykorzystanie może negatywnie wpływać na stabilność i jakość ich działania.

3) Właściwe świadczenie usług wymaga od Administratora dostępu do zasobów sprzętowych oraz oprogramowania, określonych w specyfikacji usługi.

4) Administrator może dokonać konfiguracji usługi w zakresie określonym w jej specyfikacji i dokumentacji, w szczególności w zakresie wprowadzenia zabezpieczeń innych niż standardowe. Inote.pl nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane brakiem dodatkowych zabezpieczeń, jak również za oprogramowanie instalowane przez Administratora.

5) Administrator nie może korzystać z usługi:

a. w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usługi, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych inote.pl przez innych Abonentów,

b. w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,

c. w celu przesyłania spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym,

d. w celu utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści erotycznej,

6) inote.pl zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Administrator uiścił opłatę abonamentową, o ile nie doszło do naruszenia umowy. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów usługi, Administrator zostanie o tym poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem. Inote.pl gwarantuje ciągłość dostarczania usług przez 99 % czasu w okresie objętym opłatą abonamentową. W przypadku, dostępu do usług, gdy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi inote.pl, wystąpi brak ciągłości w świadczeniu danej usługi trwający przez okres przekraczający 1 % czasu w danym okresie abonamentowym, liczony od chwili uzyskania przez inote.pl informacji o braku ciągłości, Administrator będzie uprawniony do uzyskania przedłużenia opłaconego okresu abonamentowego danej usługi o jeden miesiąc za każdy dzień braku ciągłości w świadczeniu danej usługi, następujące po upływie 1 % czasu braku ciągłości w danym okresie abonamentoym.

7) Szkoda poniesiona przez Administatora, za którą inote.pl na podstawie zawartej umowy będzie ponosić odpowiedzialność, nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Administratora korzyści. Wysokość roszczenia Administratora nie może przekraczać kwoty rocznej opłaty abonamentowej za świadczenie usługi, która jest przedmiotem roszczenia.

8) W każdym przypadku Administrator ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania i szkody wynikające ze zdarzeń będących wynikiem działań lub zaniechań Administratora, pozostających w związku z korzystaniem z usług, bez względu na sposób korzystania z usług.


III.   Prawa i obowiązki inote.pl

1) inote.pl zobowiązuje się do świadczenia Usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2) Inote.pl zastrzega sobie prawo do wglądu w działanie usług w przypadku zainstnienia problemu technicznego. W tym przypadku, osoby upoważnione uzyskają dostęp do konta w systemie inote.pl w oparciu o hasło i login udostępnione w tym celu przez Administratora.

3) inote.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udostępniania przez Administratora hasła i loginu do konta w systemie inote.pl osobom trzecim.

4) inote.pl ma prawo publikować informacje o usługach na wybranych stronach WWW opisujących Usługę, w tym na liście usług referencyjnych. Na żądanie Administratora inote.pl zobowiązuje się do usunięcia tych informacji.

5) Inote.pl ma prawo umieszczać stopke w postaci tresci „powered by nazwa_usługi.pl“ we wszystkich komunikatach generowanych przez usługi.

6) Inote.pl jest zobowiązany do wykonywania kopi zapasowej danych gromadzonych przez Abonenta. Kopie zapasowe wykonywane są 1 / 24h. Inote.pl przechowuje kopie z maksymalnie 3 ostatnich dni.


IV.  
Umowa

1) Zawarcie umowy o świadczenie usług następuje z chwilą wpływu na rachunek bankowy inote.pl pierwszej opłaty abonamentowej w pełnej wysokości, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, w ofercie przygotowanej dla abonenta zawierającej cennik i specyfikację usług.

2) Wysokość pierwszej opłaty abonamentowej wynika z oferty przedstawionej abonentowi oraz w przypadku opłat abonamentowych za kolejne okresy abonamentowe wynikające z oferty. Inote.pl zastrzega sobie prawo na zmianę wyskokości opłaty abonamentowej, o której to abonent zostanie poinformaowany na  21. dni przed zakończeniem poprzedniego okresu abonamentowego.

3) Umowa jest zawierana na czas nieokreślony.

4) inote.pl jest uprawnione do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku ze świadczeniem usług i w tym zakresie jego obowiązki i prawa kształtowane będą przez tę ustawę z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204). Abonent ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, nadto ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem bezwzględnych uprawnień inote.pl, które wynikają z ustawy, o której wyżej mowa.

5) Z chwilą zawarcia umowy Abonent oświadcza, iż:

zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia umowy,

wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które inote.pl zbiera w celu wykonywania zawieranej umowy, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości, również w zakresie dokonywania płatności za usługę za pośrednictwem wyspecjalizowanych serwisów,

został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez inote.pl, informacji handlowych o nowych usługach inote.pl oraz jej partnerów.


V.  
Płatności

1) Datą zapłaty jest zawsze data uznania rachunku bankowego inote.pl pełną kwotą zobowiązania. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z dokonaniem płatności, w tym opłaty bankowe i pocztowe, obciążają Abonenta.

2) inote.pl poinformuje Abonenta o konieczności wniesienia kolejnej opłaty abonamentowej, której termin płatności wynosi 14 dni w przypadku upływu okresu abonamentowego.

3) W przypadku braku płatności w zastrzeżonym terminie, inote.pl będzie uprawnione do wstrzymania się z dalszym świadczeniem usługi lub ograniczenia jej funkcjonalności, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Abonenta. Brak płatności w kolejnym terminie 7 dni spowoduje wygaśnięcie umowy z upływem tego terminu. W takim przypadku wszelkie dane wprowadzone przez Abonenta do systemu inote.pl zostaną usunięte, bez ponoszenia przez inote.pl z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

 

VI.   Usługi

1) inote.pl ma prawo rozwijać Usługi oraz wdrażać ich nowe wersje, które mogą poszerzać możliwości Usługi oraz modyfikować zakres funkcjonalności. 

2)  Kod źródłowy oraz baza danych usług są niedostępne dla Administratora. Wyjątek stanowią wybrane elementy udostępnione do edycji w ramach Systemu inote.pl.

3) inote.pl oferuje wykonywanie kopii zapasowej danych Usługi zgodnie z postanowieniami regulaminu. W przypadku przywrócenia kopii zapasowej możliwe jest odtworzenie całego stanu Usługi, tj. odtworzenie bazy danych oraz wszystkich plików składowych usługi jedynie w takim zakresie, w jakim jest to możliwe w ramach wykonanej kopii zapasowej danej usługi.

4) Elementem integralnym usług  jest nieusuwalna stopka zawierająca informacje pozwalające zidentyfikować  Usługi inote.pl, wraz z odsyłaczami do stron wybranych przez inote.pl. Administrator usługi jest zobowiązany do niepodejmowania działań zmierzających do usunięcia lub ukrycia tego elementu.


VII.  
Reklamacja

1) Reklamacja składana przez Abonenta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:

a. Administratora, w sposób umożliwiający jego identyfikację,

b. nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji,

d. okoliczności uzasadniające reklamację.

e. Reklamacja winna zostać przesłana pod adresem inote.pl, wskazanym w regulaminie.

2) inote.pl rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Abonentowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.


VIII.  
Postanowienia końcowe

1) Rozpoczęcie korzystania z Usługi może nastąpić wyłącznie po uprzednim zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu.

2) W przypadku niespełnienia przez Administratora któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, inote.pl ma prawo zablokować możliwość korzystania z Usług przez Administratora oraz jego Klientów do momentu dopełnienia przez Administratora wszystkich wymogów określonych w Regulaminie i uzyskaniu informacji o tym, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Administratora.

3) Regulamin świadczenia Usługi wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej inote.pl i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z inote.pl w zakresie świadczenia Usługi.

4) inote.pl może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu, informując o tym Abonentów. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w dniu publikacji zmian na stronie internetowej inote.pl i nie stanowi podstawy do wypowiedzenia umowy przez Abonenta.

5) Każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności wskazywania przyczyny. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej. W przypadku wypowiedzenia powodującego rozwiązanie umowy przed upływem okresu abonamentowego, Abonentowi nie przysługuje prawo do zwrotu części opłaty abonamentowej za niewykorzystany okres.

 

 

Informacja handlowa

Chcesz otrzymać ofertę dostosowaną do twoich potrzeb, zadaj pytanie naszym ekspertom.

Kontakt

Pomoc

tel: +48 53 43 55 552
email: pomoc@inote.pl

Zaloguj się


 
Wczytywanie danych...
Nie pokazuj tego komunikatu.

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityka cookie.